Deklaracja dostępności

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej karieroskop.cm-uj.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 13.07.2023
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.07.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • zamieszczane na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
 • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów (temat dotyczy tylko niektórych stron jednostki)
 • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
 • w tytule i nagłówku strony nie ma nawiązania do treści strony
 • strona nie posiada wyszukiwarki
 • niektóre fragmenty strony mogą posiadać fragmenty treści w języku innym niż określony dla strony, które nie są programowo oznaczone.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-18
Pierwsza publikacja deklaracji: 2024-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ewa Skalska
adres e-mail: e.skalska@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 37 04 394

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać skargi na brak dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Collegium Nowodworskiego UJ CM – ul. św. Anny 12

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w centrum miasta Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego.
 • W pobliżu budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej, jak i autobusowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A1.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków.
 • Główne wejście do budynku jest usytuowane od ulicy św. Anny 12.
 • Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
 • Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji

 • W holu głównym umieszczony jest kiosk multimedialny, zawierający plany rozmieszczenia poszczególnych jednostek w budynku.
 • W budynku znajdują się także tablice informacyjne i znaki kierunkowe, które ułatwiają dotarcie do najważniejszych miejsc w obiekcie.
 • Punktem informacyjnym jest portiernia, znajdująca się w holu wejściowym budynku.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi.
 • Poziome ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
 • Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
 • Brak wind, podnośników i podjazdów.
 • Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.