Q&A

Znajdziesz tu najważniejsze odpowiedzi na Twoje pytania

Jaki jest cel i charakter badania?

Celem badania jest opisanie ścieżek zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, poznanie opinii absolwentów na temat jakości nauczania na ukończonych przez nich kierunkach studiów, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności uzyskanych efektów uczenia się w podjęciu i realizacji pracy zawodowej lub innej ścieżki kariery,  określenie jakie elementy realizowane są w stopniu niewystarczającym oraz wskazanie czynników (indywidualnych oraz związanych z programem studiów) powiązanych z możliwością osiągnięcia sukcesu na rynku pracy.
Dodatkowo realizacja badania pozwoli na przygotowanie poradników oraz informacji dla studentów, doktorantów, absolwentów, etc. dotyczących możliwości rozwoju i wymagań stawianych przez rynek pracy w Polsce. 
Badanie ma charakter badania ankietowego i polegać będzie na trzykrotnym zebraniu informacji drogą elektroniczną (po wyrażeniu zgody, oraz w okresie ok. 6 i 18 miesięcy od ukończenia studiów lub obowiązkowego stażu.

O co zostanę poproszony/poproszona?

Zostanie Pani/Pan poproszony/a o wyrażenie zgody na dostęp do Pana/Pani danych dotyczących przebiegu studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum (UJCM), które w tym roku Pan/Pani ukończy oraz o udzielenie informacji (ankieta elektroniczna) na temat Pana/Pani oczekiwań w odniesieniu do przebiegu przyszłej kariery zawodowej a następnie ok 6 i 18 miesięcy po ukończeniu studiów / stażu na temat Pana/Pani sytuacji zawodowej i oceny tego, w jaki sposób ukończony kierunek studiów był przydatny w jej realizacji.
Aby możliwe było przesłanie Panu/Pani ankiety elektronicznej w celu kontynuacji badania po ukończeniu studiów zostanie Pan/Pani poproszony/a również o udostępnienie danych kontaktowych (adres e-mail, telefon).

Jak dużo czasu muszę poświęcić na udział w badaniu?

Udział w badaniu związany będzie z wypełnieniem ankiety elektronicznej w trzech punktach czasowych, tj:

–> krótka, składająca się z czterech pytań, ankieta wypełniana bezpośrednio po wyrażeniu zgody na udział w badaniu
–> ankieta elektroniczna follow-up ok. 6 mies. po zakończeniu studiów/stażu – wypełnienie ankiety zajmie ok. 20 min.
–> ankieta elektroniczna follow-up ok. 18 mies. po zakończeniu studiów/stażu – wypełnienie ankiety zajmie ok. 20 min.

Czy biorąc udział w badaniu odniosę bezpośrednie korzyści lub takie korzyści odniosą inne osoby?

Udział Pana/Pani w badaniu pozwoli na uzyskanie danych na temat możliwych ścieżek kariery absolwentów UJCM oraz określenie czynników związanych z osiągnięciem sukcesu na rynku zawodowym. Rezultaty projektu posłużą również do przygotowania przewodników i informacji na temat możliwości rozwoju kariery zawodowej po ukończeniu studiów dla kolejnych pokoleń absolwentów. Wyniki badania w odniesieniu do opinii absolwentów na temat wykorzystania w pracy kompetencji uzyskanych podczas studiowania w UJCM a także kompetencji, których dodatkowo oczekują pracodawcy pozwolą również na lepsze dopasowanie programu studiów na poszczególnych kierunkach do potrzeb rynku.

Czy badanie niesie ze sobą bezpośrednie ryzyko lub niedogodności?

Badanie jest badaniem ankietowym i nie niesie ze sobą bezpośredniego ryzyka. Udział w badaniu wymaga jedynie poświęcenia przez Pana/Panią pewnej ilości czasu na wypełnienie odpowiednich formularzy elektronicznych.
W trakcie badania zbierane są Pana/Pani dane kontaktowe, które w trakcie badania będą zabezpieczone zgodnie z procedurami bezpieczeństwa danych obowiązującymi w UJ i posłużą jedynie do realizacji tego badania.

Czy wyniki badania zostaną mi udostępnione?

Wszystkie wyniki analiz i procedur opisanych powyżej, będą dostępne w postaci publikacji i raportów.

Czy wyniki badania zostaną udostępnione publicznie np. studentom, absolwentom, innym naukowcom?

Przewiduje się, że zbiorcze wyniki tego badania zostaną zaprezentowane w formie raportów / informatorów / podsumowań oraz opublikowane w formie artykułów lub doniesień konferencyjnych. W każdej publikacji lub prezentacji informacje będą zamieszczane taki sposób, że żaden uczestnik nie będzie mógł zostać zidentyfikowany.

Co się stanie z moimi danymi po zakończeniu badania?

Zapewniamy, że tylko niektórzy członkowie zespołu badawczego będą mieli dostęp do pełnych danych, w tym do Pani/Pana danych osobowych. Po zakończeniu badania dane zostaną zanonimizowane – co oznacza, iż nikt, w tym członkowie zespołu badawczego, nie będzie w stanie połączyć zebranych w projekcie danych z Pana/Pani danymi osobowymi.
Pani/Pana zanonimizowane dane mogą być także wykorzystywane w innych powiązanych badaniach / projektach, w tym do analizy trendów w czasie czy też w analizach porównawczych przez dłuższy czas.

Czy mogę wycofać się z udziału w badaniu?

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani wycofać, wszelkie informacje, które zostały podane w badaniu zostaną usunięte z bazy danych projektu lub zanonimizowane (częściowe dane) w zależności od decyzji, którą Pan/Pani podejmie wycofując swoją zgodę na udział w badaniu.
Wycofanie zgody na udział w badaniu może Pan/Pani złożyć osobiście w biurze Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM, ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres absolwenci.ujcm@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM, ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków.
Wycofanie danych z bazy danych badania nie będzie możliwe po zakończeniu pełnego cyklu badania i zanonimizowaniu Pana/Pani danych, gdyż na tym etapie badacze nie będą już dysponować możliwością identyfikacji danych konkretnego uczestnika badania.

Czy mogę komukolwiek powiedzieć o uczestniczeniu w badaniu?

Tak, może Pani/Pan powiedzieć innym osobom o badaniu. Na przykład może Pani/Pan podać im dane kontaktowe Głównego Badacza. Mogą skontaktować się z Głównym Badaczem w celu omówienia swojego udziału w projekcie badawczym.

Do kogo mogę się zwrócić gdybym miał pytania lub wątpliwości?

Jeśli chce Pan/Pani wyjaśnić swoje wątpliwości przed podjęciem decyzji o udziale lub nie, proszę skontaktować się z Panem mgr Markiem Bauerem z Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM poprzez adres e-mail: absolwenci.ujcm@uj.edu.pl lub pod nr telefonu:
+48 12 422 42 48.
Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek skargi lub zastrzeżenia dotyczące etycznego prowadzenia tych badań, może Pan/Pani skontaktować się z Biurem Komisji Bioetycznej UJ, która wydała zgodę na prowadzenie tego badania. Wszelkie kwestie, które Pan/Pani poruszy, będą traktowane jako poufne.

Czy będę ubezpieczony w trakcie uczestniczenia w badaniu od ewentualnych niepożądanych zdarzeń?

Badanie ze względu na swój charakter nie wymaga ubezpieczenia.