Informacje o projekcie badawczym

Cele badania

  • Opisanie ścieżek zawodowych absolwentów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w UJ CM;
  • Poznanie opinii na temat jakości nauczania w kontekście podjętej aktywności zawodowej lub innej ścieżki kariery;
  • Wskazanie czynników powiązanych z możliwością osiągnięcia sukcesu na rynku pracy;
  • Przygotowanie poradników oraz informacji dla kolejnych roczników studentów CM UJ dotyczących możliwości rozwoju i wymagań stawianych przez rynek pracy w Polsce.

Rodzaje planowanych działań

Badanie będzie miało charakter obserwacji prospektywnej kohorty absolwentów wszystkich trzech Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum (Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu), wszystkich kierunków studiów i poziomów kształcenia, w tym studentów odbywających studia w języku angielskim. Do wzięcia udziału będą zapraszani studenci w trakcie ostatniego, kończącego ich naukę w UJCM, semestru studiów. Po udzieleniu świadomej i dobrowolnej zgody na udział w badaniu, poproszeni zostaną o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej ich planów odnośnie kariery zawodowej, wyrażenie zgody na dostęp do informacji zgromadzonych w systemie USOS odnośnie przebiegu studiów, w tym średniej ocen, oraz podanie danych kontaktowych, na podstawie których będzie możliwe skontaktowanie się z nimi na kolejnych etapach badania.
Po upływie ok. 6 miesięcy od ukończeniu studiów lub od zakończenia stażu dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego do uczestników badania zostanie przesłana ankieta elektroniczna, obejmująca pytania odnośnie oceny programu kształcenia z perspektywy ukończonych studiów, aktualnej sytuacji zawodowej badanych (praca, kontynuacja nauki), ukończonych kursów i szkoleń, samooceny absolwenta dotyczącej poziomu przygotowania podczas studiów do wypełniania aktualnych obowiązków zawodowych, opinii na temat kompetencji wymaganych w pracy zawodowej i oceny na ile te kompetencje możliwe były do uzyskania w trakcie studiów w UJCM. Absolwenci poproszeni zostaną także opinię na temat elementów, o które warto byłoby (z perspektywy pracy na danym stanowisku) poszerzyć program kształcenia na ukończonym kierunku studiów.
Analogiczna ankieta zostanie wysłana do uczestników po upływie 18 miesięcy od ukończeniu studiów lub ukończenia stażu dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Opis badanej grupy

Do uczestnictwa w badaniu zaproszeni zostaną wszyscy studenci studiujący w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum na ostatnim roku studiów, niezależnie od Wydziału, na którym studiują, kierunku studiów, języka w którym studiują, poziomu czy trybu studiów. Planowane jest objęciem badaniem co najmniej trzech roczników absolwentów UJCM (rozpoczynając od absolwentów w z roku akademickiego 2022/23).

Ocena wyników badania

Uzyskane dane zostaną wykorzystane do opisania dalszych losów zawodowych absolwentów, w tym rodzajów podejmowanych aktywności zawodowych, edukacyjnych i miejsca (w kraju lub za granicą) oraz poznania opinii absolwentów na temat kompetencji uzyskanych w trakcie studiów w UJCM w odniesieniu do zapotrzebowania na rynku pracy.
Oddzielna analiza dotyczyła będzie określenia czynników, związanych zarówno z przebiegiem studiów, jak i oczekiwaniami absolwentów, mających wpływ na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy (tj. podjęcie pracy, satysfakcji z pracy, kontynuacja kształcenia.

Uzyskane wyniki badania i pozyskana wiedza pozwoli na

  • Poszerzenie wiedzy na temat potencjalnych ścieżek kariery absolwentów UJCM w zależności od Wydziału czy kierunku studiów, na którym się kształcili jak również określenie czynników mających związek z odniesieniem sukcesu na rynku pracy;
  • Wskazanie absolwentom możliwych ścieżek kariery oraz wymagania, jakim muszą sprostać, chcąc podjąć pracę w zawodzie związanym z wybranym kierunkiem studiów;
  • Zapoznanie się potencjalnym pracodawcom z sylwetką absolwenta kierunków prowadzonych w UJ CM;
  • Udostępnienie cennej informacji zarówno dla władz Uczelni, jak i osób bezpośrednio zaangażowanych w proces kształcenia studentów i przygotowywania programów nauczania, stanowiąc wskazówkę odnośnie wskazanych modyfikacji w procesie kształcenia;